Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Techlife B.V. voor zakelijke klanten

Geldig vanaf 1 oktober 2019

 

 1. Definities en toepasselijkheid

  • In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Techlife B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Techlife B.V., de Techlife/ Mi Store Webwinkel en/of een Techlife/ Mi Store
   2. Afnemer: ledere bedrijfs- of beroepsmatig handelende natuurlijk persoon of rechtspersoon die staat
   3. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel die een Overeenkomst aangaat met Techlife B.V. dan wel aan wie Techlife B.V. een aanbieding
   4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst met betrekking tot het leveren van producten en/of diensten door Techlife B.V. aan Afnemer, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die
   5. Techlife Vestiging: een in Nederland gevestigde fysieke winkel handelend onder de naam Mi Store die wordt genoemd in Bijlage 1.
   6. Techlife Webwinkel: de online winkel techlifeshop.nl en www.mistorebenelux.com
   7. Voorwaarden: De onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

 

 • eze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die tussen Techlife B.V. en Afnemer tot stand komen, alsmede op alle aanbiedingen en offertes van Techlife B.V., door Techlife B.V. aan Afnemer verstrekte facturen en overige (rechts-)handelingen tussen Techlife B.V. en
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk met Techlife B.V. worden overeengekomen en zijn uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst waarin of in verband waarmee zij worden
 • De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van Afnemer wordt van de hand gewezen, tenzij Techlife B.V. de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

2.              Door Techlife B.V. verstrekte informatie

 • Informatie die door Techlife B.V. wordt verstrekt met betrekking tot producten en/of diensten is geheel vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod door Afnemer middels het plaatsen van een
 • Op door Techlife B.V. verstrekte informatie die is bedoeld voor consumenten, zoals informatie betreffende prijzen, garantie, (aanvullende) services en productspecificaties, kan door Afnemer geen beroep worden gedaan. Informatie die wordt weergegeven in Techlife Vestigingen en/of de Techlife Webwinkel is in beginsel uitsluitend bedoeld voor consumenten, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de informatie (ook) is bedoeld voor zakelijke
 • Techlife B.V. staat niet in voor de juistheid van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen die in door Techlife B.V. verstrekte informatie worden weergegeven. Getoonde of verstrekte modellen, foto’s of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten en kunnen afwijken van het daadwerkelijk te leveren product. Techlife B.V. is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen, vergissingen en fouten in informatie die Techlife B.V. voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst
 • Indien Afnemer aantoont dat de eigenschappen van een afgeleverd product in zodanige mate afwijken van de eigenschappen zoals weergegeven in door Techlife B.V. verstrekte informatie, dat van Afnemer in redelijkheid niet meer kan worden verwacht dat het product wordt afgenomen, dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het

 

3.              Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Afnemer kan Techlife B.V. verzoeken een offerte op te stellen met betrekking tot producten en/of diensten. Een door Techlife B.V. aan Afnemer verstrekte offerte is geheel vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod door Afnemer middels het plaatsen van een bestelling. Een offerte blijft 14 dagen geldig, tenzij in de offerte een afwijkende termijn is gegeven. Een offerte vervalt tevens indien het betreffende product en/of de betreffende dienst niet langer door Techlife B.V. wordt aangeboden en/of niet meer voorradig
 • Een Overeenkomst met betrekking tot het afnemen van een product en/of dienst komt tot stand op het moment dat Techlife B.V. een door Afnemer geplaatste bestelling uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. Techlife B.V. kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden een bestelling weigeren. Nadat Techlife B.V. een door de Afnemer geplaatste bestelling schriftelijk heeft bevestigd, kan een bestelling niet meer worden geannuleerd.
 • Techlife B.V. kan voorwaarden stellen aan het uitvoeren van een bestelling, waaronder (maar niet beperkt tot) een gedeeltelijke of volledige aanbetaling of het stellen van
 • De artikelen 6:227b lid 1 en 6: 227c van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van
 • Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende

 

4.              Prijzen

 • De prijs die van toepassing is op de door Techlife B.V. te leveren producten en diensten staat vermeld op de factuur die Techlife B.V. in verband met een tot stand gekomen Overeenkomst opstelt en die onderdeel uitmaakt van de
 • De door Techlife B.V. vermelde prijzen zijn in euro’s en worden exclusief BTW, verzendkosten en eventuele andere heffingen weergegeven, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders wordt
 • Prijzen die worden weergegeven in Techlife Vestigingen en/of de Techlife Webwinkel danwel door Techlife B.V. via andere (media-)kanalen worden gecommuniceerd zijn niet van toepassing op Overeenkomsten met Afnemers en daaraan kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.
 • Techlife B.V. heeft na totstandkoming van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering van het product, het recht de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden, waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen en buitenland, lonen, salarissen, sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden en zal de koopprijs en een eventueel betaalde verwijderingsbijdrage worden teruggestort, tenzij de prijswijziging drie maanden of langer na totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvindt en op initiatief van Afnemer is overeengekomen dat aflevering drie maanden of langer na totstandkoming van de Overeenkomst zou plaatsvinden.

 

5.              Betaling

 • De prijs voor de producten en/of diensten wordt op een van de volgende wijzen voldaan:
 1. Afnemer betaalt het volledige verschuldigde bedrag direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan Techlife B.V.;
 2. Afnemer kiest voor betaling tegen factuur, in welk geval het volledige verschuldigde bedrag binnen 3 dagen na de factuurdatum aan Techlife B.V. wordt betaald en levering van de producten en/of diensten plaatsvindt nadat Techlife B.V. het bedrag heeft ontvangen; of
 3. Afnemer kan gebruik maken van een vooraf schriftelijk door Techlife bevestigde betaling achteraf zoals bepaald in artikel 6 van deze Voorwaarden en het te betalen bedrag valt binnen de resterende kredietlimiet, in welk geval het volledige verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na levering van de producten en/of diensten aan Techlife B.V. dient te worden
 • Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Techlife B.V. op te
 • Indien Afnemer verzuimt te betalen binnen de toepasselijke betaaltermijn, dan is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van Techlife op Afnemer, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk
 • Afnemer is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met een opslag van 3%.
 • Indien Afnemer jegens Techlife B.V. in verzuim is, is Afnemer verplicht Techlife B.V. eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 200,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Techlife B.V. op Afnemer mocht hebben ten aanzien van welke Techlife B.V. niet een eigendomsvoorbehoud c.q. een pandrecht heeft bedongen. Vervolgens zal ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel nog verschuldigde rente en kosten op grond van deze Overeenkomst.

 

6.              Betaling achteraf

 • Afnemer kan bij Techlife B.V. een verzoek indienen tot betaling achteraf tot een bepaalde kredietlimiet.
 • Techlife B.V. kan, indien Afnemer een verzoek tot betaling achteraf indient, vereisen dat Afnemer bepaalde informatie verstrekt om de kredietwaardigheid van Afnemer te kunnen
 • Het is aan Techlife B.V. om te beslissen of aan een verzoek tot betaling achteraf wordt voldaan, hoeveel de kredietlimiet bedraagt en of eventueel aanvullende voorwaarden aan de betaling achteraf worden gesteld, zoals het stellen van zekerheden. Techlife B.V. kan zonder opgaaf van redenen een verzoek tot betaling achteraf
 • Techlife B.V. kan vereisen dat ten behoeve van de betaling achteraf een aanvullende overeenkomst tussen Techlife B.V. en Afnemer wordt
 • Indien aan Afnemer het recht op betaling achteraf is toegekend, kan de Afnemer de prijs van producten en/of diensten voldoen binnen 14 dagen na levering van het betreffende product en/of de betreffende dienst, voor zover het verschuldigde bedrag valt binnen de door Techlife B.V. gegeven kredietlimiet. Betaling achteraf is slechts mogelijk nadat Techlife B.V. een verzoek daartoe en de eventueel daarop van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
 • Techlife B.V. kan te allen tijde en zonder opgaaf van redenen een eerder toegekend recht op betaling achteraf per direct

 

 

7.              Levering

 • Tenzij gebruik wordt gemaakt van betaling achteraf zoals bepaald in artikel 6 van deze Voorwaarden, worden producten en/of diensten uitsluitend geleverd nadat het volledige factuurbedrag in verband met de Overeenkomt door Techlife B.V. is
 • Techlife B.V. gaat bij het afleveren uit van de door of namens Afnemer aan Techlife B.V. verstrekte gegevens. Techlife B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste aan Techlife B.V. verstrekte
 • De door Techlife B.V. opgegeven aflevertermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, danwel, indien dit later is, op de dag van de ontvangst door Techlife B.V. van de voor uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat Techlife B.V. een door Afnemer verschuldigde betaling
 • Techlife B.V. spant zich in om de opgegeven aflevertermijn zoveel als redelijkerwijs mogelijk in acht te nemen, maar de opgegeven aflevertermijn is slechts indicatief. Het kan voorkomen dat Techlife B.V. wordt verhinderd in gehele of gedeeltelijke nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer, bijvoorbeeld door
 • Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft Afnemer geen recht op enige vorm van schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de aflevertermijn zodanig is, dat van Afnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat of ter zake zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is Afnemer gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst te ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te
 • Aflevering van producten geschiedt in een Techlife Vestiging of door bezorging van de producten op het door Afnemer opgegeven adres. Afnemer draagt er zorg voor dat er ten tijde van de levering iemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen. Kosten die Techlife B.V. maakt omdat er niemand aanwezig is, zoals extra verzendkosten, opslagkosten en administratieve kosten, zullen door Techlife B.V. bij Afnemer in rekening kunnen worden
 • Afnemer is verplicht bestelde producten af te nemen en Afnemer kan geleverde producten niet retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
 • Techlife B.V. kan bestellingen waarbij sprake is van meerdere producten en/of diensten in verschillende gedeeltes
 • Het risico voor de producten gaat over op Afnemer op het moment van
 • Indien Afnemer de producten niet of niet tijdig afneemt, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Techlife B.V. is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de volledige koopsom en bezorgkosten, vermeerderd met dan geldende wettelijke handelsrente en eventueel door Techlife B.V. te maken kosten, verschuldigd. Indien Techlife B.V. de producten alsnog aan een derde verkoopt, kan Techlife B.V. besluiten het door Afnemer verschuldigde bedrag te verminderen met de netto-opbrengst van de verkoop aan die
 • De door Techlife B.V. geleverde producten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door Afnemer en niet bestemd voor

 

8.              Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Techlife B.V. geleverde producten blijven eigendom van de Techlife Vestiging danwel de Techlife Webwinkel die de producten aan Afnemer heeft geleverd (in dit artikel 8

 

gezamenlijk aangeduid als Techlife B.V.) totdat alle in verband daarmee verschuldigde bedragen volledig aan Techlife B.V. zijn betaald inclusief eventueel verschuldigde rente, incassokosten en andere op grond van deze Voorwaarden verschuldigde bedragen.

 • Afnemer is verplicht de geleverde producten waarvan het eigendom bij Techlife B.V. berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden alsmede de producten te verzekeren en verzekerd te houden, waarbij de verzekering in ieder geval dekking biedt tegen diefstal alsmede brand-, ontploffings- en waterschade. De polis van deze verzekering zal Afnemer ter inzage geven op verzoek van Techlife B.V..
 • Tot het moment dat het eigendom van de producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren, in bruikleen te geven, te verpanden of anderszins te
 • Indien en zolang Techlife B.V. eigenaar is van de producten, zal Afnemer Techlife B.V. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer een derde om welke reden dan ook aanspraak maakt op de producten of een onderdeel daarvan, in het bijzonder indien sprake is van beslaglegging. Bovendien zal Afnemer Techlife B.V. op Techlife B.V.’s eerste verzoek onverwijld mededelen waar de producten, waarvan Techlife B.V. eigenaar is, zich bevinden.
 • Indien beslag wordt gelegd op de producten of een onderdeel daarvan danwel in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Afnemer, zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder respectievelijk de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Techlife B.V..
 • Indien en voor zover Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde producten niet heeft betaald, is Afnemer, indien deze de door Techlife B.V. geleverde producten aan een derde heeft vervreemd, verplicht op het eerste verzoek van Techlife B.V. alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Techlife B.V. op alle vorderingen van Afnemer op die derde uit hoofde van die vervreemding, zulks onverminderd de overige rechten van Techlife B.V. uit hoofde van de Overeenkomst of de

 

9.              Verplichtingen in geval van klacht

 • Afnemer dient direct na levering te controleren op aanwezigheid van gebreken en of het geleverde product en/of de geleverde dienst voldoet aan de
 • Afnemer is verplicht om een klacht over een zichtbaar gebrek aan een geleverd product of een geleverde dienst zo snel mogelijk en uiterlijk 3 dagen na levering schriftelijk kenbaar te maken aan Techlife B.V.. Afnemer is verplicht om andere klachten binnen 14 dagen na levering en/of de dienstverlening schriftelijk aan Techlife B.V. kenbaar te maken. Klachten die later en/of alleen mondeling door Techlife B.V. worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Voor wat betreft klachten inzake houdbaarheid gebonden producten (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen) dient betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te
 • Na het constateren van enig gebrek aan een product is Afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten onmiddellijk te (doen) staken en om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere
 • Aan het in behandeling nemen van een klacht door Techlife B.V. kan Afnemer geen rechten ontlenen. Ook blijft Afnemer gedurende de afhandeling van een klacht onverminderd gehouden aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst – waaronder betaling van verschuldigde bedragen – te

 

 • Mocht blijken dat Afnemer een onterechte klacht heeft ingediend, dan komen de kosten van het behandelen van de klacht, zoals onderzoekskosten, opslagkosten en transportkosten, voor rekening van Afnemer.

 

10.           Garantie

 • Op de geleverde producten is de garantie van toepassing die wordt verstrekt door de fabrikant, zowel qua omvang als qua duur. Als de duur van de fabrieksgarantie korter is dan twee jaar, dan wordt de garantieperiode door Techlife verlengd tot een duur van twee
 • De garantie vervalt indien Afnemer zelf gebreken heeft veroorzaakt aan het product, zelf reparaties heeft verricht of heeft laten verrichten, het product op onjuiste wijze heeft gebruikt, niet het vereiste onderhoud op de juiste wijze heeft uitgevoerd of het ontstaan van het gebrek om een andere reden aan de Afnemer kan worden
 • Gebreken die het gevolg zijn van oorzaken van buitenaf, zoals brandschade, val- of stootschade, waterschade en blikseminslag, zijn uitgesloten van
 • Indien Techlife B.V. onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen, het betreffende producten heeft vervangen of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en is Techlife B.V. niet verplicht om enige andere (schade)vergoeding te

 

11.           Diensten

 • Indien Afnemer diensten afneemt van Techlife B.V., dan zal Techlife B.V. zich inspannen deze diensten uitvoeren conform de daartoe met Afnemer gemaakte schriftelijke afspraken in aanvulling op deze

11.2 Techlife B.V. is bevoegd afgenomen diensten geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren door derden.

 • Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om voorafgaand aan de dienstverlening die betrekking heeft op data een back-up van de betreffende gegevens te maken en om vertrouwelijke gegevens afdoende te beveiligen danwel te verwijderen van de aan Techlife B.V. ter beschikking gestelde
 • Afnemer is verplicht Techlife B.V. op de juiste wijze en volledig te informeren alsmede volledige medewerking te verlenen zodat Techlife B.V. in staat wordt gesteld de diensten op de juiste wijze en binnen de geplande termijn te
 • Indien sprake is van meerwerk is Techlife B.V.  gerechtigd om dit bij Afnemer in rekening     te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Techlife B.V. aan Afnemer worden medegedeeld. Afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij Afnemer schriftelijk bezwaar maakt voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Techlife B.V..

 

12.           Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Techlife B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Techlife B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Techlife B.V. toegerekend kunnen worden; en

 

 1. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

12.2 Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Techlife B.V. jegens de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer aan Techlife B.V. betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.

12.3.  Techlife B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of een derde   in verband met een Overeenkomst of een door Techlife B.V. geleverd(e) product of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade en schade als gevolg van te late levering van producten en/of diensten. Techlife B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies van data bij of als gevolg van de uitvoering van diensten. De in dit artikel 12.3 beschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen blijven buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Techlife B.V..

 • Techlife B.V. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de warenwetregeling levensmiddelen. Techlife B.V. is niet aansprakelijk voor het transport van levensmiddelen, of eventuele gevolgen daarvan, door Afnemer, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door Techlife B.V. geleverd
 • Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Techlife B.V., zal Afnemer Techlife B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal Afnemer Techlife B.V. alle schade, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Techlife B.V. lijdt als gevolg van dergelijke

 

13.           Overmacht

 • Indien Techlife B.V. door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 • Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te
 • In geval van overmacht aan de zijde van Techlife B.V. heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Techlife B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht
 • Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Techlife B.V. geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Techlife B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door Techlife B.V.’s toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen

 

14.           Verzuim/ontbinding

 • Indien Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Techlife B.V. gerechtigd:

 

 • de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
 • die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Techlife B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Techlife B.V. overigens toekomende
  • In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, danwel indien Afnemer een natuurlijke persoon is onder curatele stelling, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Techlife B.V. aan Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Techlife B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan Techlife B.V. overigens toekomende rechten.
  • In elk van de in artikel 14.1 en 14.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Techlife B.V. op Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van alle producten waarvan Techlife B.V. nog eigenaar is en heeft Techlife B.V. het recht om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden, teneinde die producten in bezit te nemen.

 

15.           Anticorruptie

 • Partijen verbinden zich ertoe om bij de voorbereiding en uitvoering van deze Overeenkomst geen strafbare feiten te plegen en/of om de geldende wetten en normen met betrekking tot deze Overeenkomst na te leven, zowel zij zelf als, als van toepassing, via hun bestuurders, hun werknemers of derden die in hun opdracht werken. Partijen verbinden zich er verder toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen om corruptie inzake de bedrijfsvoering en verantwoordelijkheden te voorkomen.
 • In het bijzonder zal geen van de beide Partijen conform de toepasselijke en geldende wetgeving strafbare feiten met een economische achtergrond begaan, zoals fraude, openbaarmaking van geheimen, vervalsing van documenten en gegevens, en het aanbieden, beloven of verlenen van gunsten aan een bestuurslid of een medewerker van
 • Als een Partij inbreuk pleegt op deze anticorruptieclausule, heeft de andere Partij, na voorafgaande schriftelijke berisping zonder resultaat, recht op buitengewone opzegging van de Overeenkomst zonder nadere kennisgeving. Bij een ernstige overtreding is een waarschuwing niet noodzakelijk. Schadeclaims blijven

 

16.           Rechtskeuze en bevoegde rechter

 • Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij op basis van een dwingendrechtelijke bepaling een rechter in een andere plaats bevoegd

 

17.           Beschikbaarheid voorwaarden

 • Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
 • Deze Voorwaarden liggen ter inzage in iedere Techlife Vestiging, worden op verzoek van de Afnemer kosteloos toegezonden en zijn online te raadplegen op techlifeshop.nl.

 

18.           Wijziging voorwaarden

 • Techlife B.V. behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te
 • Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die geldt of heeft gegolden ten tijde van de totstandkoming van de